Administrator
czwartek, 28 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Dokumenty, Szkoła Podstawowa
Administrator
sobota, 23 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Szkoła Podstawowa

 

Prace uczniów ,,NOWINY DLA MAMY I TATY” wykonane na lekcjach informatyki podczas zdalnego nauczania.

Kartka na dzień Mamy Kartka na dzień Taty

Administrator
piątek, 22 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Dokumenty, Szkoła Podstawowa
Administrator
piątek, 22 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Dokumenty, Szkoła Podstawowa
Administrator
poniedziałek, 18 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Dokumenty, Szkoła Podstawowa

Tryb zgłaszania przez rodziców, uczniów na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki dla kl. I-III oraz zgłoszenia lub rezygnacji na zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich

Ze względu na Rozporządzenie MEN z dnia 15.05.2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 15.05.2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS,MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna w porozumieniu z organem prowadzącym ustala się tryb zgłaszania przez rodziców uczniów na zajęcia w szkole podstawowej :

§1

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów kl. I-VIII rozpoczynają się w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich od 18 maja 2020 roku

§2

Zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów kl. I-III rozpoczynają się w szkole podstawowej od 25 maja 2020 roku

§3

Do szkoły będą przyjmowani uczniowie, których rodzice zgłaszają taką potrzebę.

§4

Zgłoszenia ucznia należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku . ( zał nr 1)

§5

Wypełniony druk zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-13:00, lub na adres e-miał : spsekretarka@op.pl.

§6

W zgłoszeniu należy obowiązkowo podać godziny pobytu dziecka w szkole, chęć korzystania z obiadów oraz miejsce i nazwę zakładu pracy rodziców.

§7

W przypadku rezygnacji zajęć rewalidacyjnych stacjonarnych należy wypełnić druk ( zał. nr 2)

Załącznik nr 1

Zgłoszenie ucznia do szkoły na zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawcze w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich.

Ja……………………………………… pracująca w ………………………………………………. oraz

(Imię nazwisko matki prawnej opiekuni ) ( miejsce pracy i nazwa zakładu pracy)

……………………………………..……………..pracujący w…………………………………………………

(Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) ( miejsce pracy i nazwa zakładu pracy)

zgłaszamy syna/ córkę………………………………………………urodzoną /ego ……………………………

(Imię i nazwisko ucznia ) (data urodzenia)

na …………………………………………………………………………………..…..w szkole podstawowej

(rodzaj zajęć )

w godzinach od ………………do………………… W takcie zajęć dziecko będzie / nie będzie korzystało z obiadów. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka.

………………………………………. ……………………………………………

Podpis matki/prawnego opiekuna podpis ojca / prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

Rezygnacja ze stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej

w Nowinach Wielkich

Ja …………………………………. matka/ ojciec ucznia kl…………………………………………..nie wyrażam

( imię i nazwisko dziecka )

zgody na realizację zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej ze względu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwracam się z prośbą o kontynuację powyższych zajęć w sposób zdalny, ( on-line)

……………………………………………

Podpis matki/ojca/ prawnego opiekuna

Administrator
poniedziałek, 18 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Dokumenty, Szkoła Podstawowa

Procedury bezpieczeństwa przyjmowania uczniów i sprawowania nad nimi opieki w szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich od 25.05.2020 roku

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Po wejściu do szkoły i zdezynfekowaniu rąk uczeń i nauczyciel nie ma obowiązku nosić maseczki i rękawiczek w trakcie zajęć.

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.( uczniowie wchodzą do szatni pojedynczo, pozostali czekają na swoją kolej w bezpiecznej odległości 1,5 m )

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. ( lista uczniów z numerami telefonów do rodziców umieszczona na biurku w klasie)

Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu ( izolatka) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne ( jeden uczeń przy jednym stole), w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. ( izolatka)

Administrator
poniedziałek, 18 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Dokumenty, Szkoła Podstawowa

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w szkole podstawowej

w Nowinach Wielkich

  1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osobę z podejrzeniem zakażenia należy umieścić w izolatce.

  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu. Przed rozpoczęciem czynności należy założyć nieprzemakalny fartuch ochronny, maseczkę i rękawice gumowe. Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

  5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

  6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. Tel : ( 604-175-509, (68) 3296478, 809-190590)

Administrator
sobota, 16 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Szkoła Podstawowa
Jan Paweł II- Głosiciel Ewangelii i Misjonarz dla całego świata.
To temat pracy plastycznej, jaką wykonali uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich.Pamiętali o  zbliżającej się 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – Papieża Polaka.Zachęceni przez panią Lucynę Szczerbak, nauczyciela religii wykonali piękne prace plastyczne.Są one wyrazem ich pamięci i podziękowaniem za Papieża , który kochał Kościół i cały świat….
MICHAŁ KUDYBA KLASA II
ANIA NADOLSKA KLASA I
SEBASTIAN PĘCZAK KLASA II
RAFAŁ MAĆKAŁA KLASA IV
NADIA BRZEZIŃSKA KLASA III
MICHAŁ OŻGA KLASA IV
JAKUB UFIR KLASA VII
Administrator
poniedziałek, 11 Maj 2020 / Opublikowano w Aktualności, Szkoła Podstawowa

Prace uczniów „Projekt pocztówki ze swojej miejscowości” wykonane na lekcjach informatyki podczas zdalnego nauczania.

Administrator
wtorek, 28 Kwiecień 2020 / Opublikowano w Aktualności, Szkoła Podstawowa

Drodzy uczniowie zapraszam Was do biblioteki on-line.

Drogi Uczniu

Znaleźliśmy się w nietypowej dla nas wszystkich sytuacji, nie możemy spotkać się w szkole, a tym samym w bibliotece. Dla dobra wszystkich musisz zostać w domu. Dlatego proponuję, abyś ten czas wykorzystał efektywnie i kreatywnie, wplatając w codzienny rytm dnia aktywności, na które dotychczas brakowało Ci czasu np. czytanie książek. Postaraj się zaplanować swój czas, tak aby go dobrze wykorzystać.

„Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Chciałabym polecić Wam zatem korzystanie w tym czasie z serwisów:

  1. wolnelektury.pl
  2. lektury.gov.pl
  3. legimi.pl
  4. cyfroteka.pl

Możecie tu znaleźć większość lektur szkolnych. Zaletą tych serwisów jest to, że wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania kont i logowania. Dzięki temu wirtualna biblioteka przed każdym stoi otworem.

Oprócz tych propozycji służę pomocą przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji  codziennie od godz.13.00 – do 15.00 pod numerem telefonu 693640787

Nauczyciel bibliotekarz

Małgorzata Abramyk

Administrator
poniedziałek, 27 Kwiecień 2020 / Opublikowano w Aktualności, Szkoła Podstawowa

Podziękowanie

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i dzieci ze szkoły podstawowej i Przedszkola Gminnego „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich składają Państwu Kaczmarkom z Przedsiębiorstwa ogrodniczego z Witnicy serdeczne podziękowania za przepiękne kwiaty, które upiększają nasze placówki. Dzięki pomocnej dłoni, pomimo iż brakuje w nich dzieci i uczniów szkoła i przedszkole są czyste, posprzątane i kuszą kolorami kwiatów.

Dyrektor

Administrator
poniedziałek, 27 Kwiecień 2020 / Opublikowano w Aktualności, Szkoła Podstawowa

Święto Ziemi

W Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich pomimo braku uczniów, wszyscy zdalnie świętowali Dzień Ziemi, który przypada co roku na 22 kwietnia. Zabawili się w przyjaciół ziemi. Poznali walory krajobrazowe naszej planety i jej wspaniałych mieszkańców. Zaobserwowali obecne kłopoty naszej ziemi. Dowiedzieli się jakie zniszczenia powodują pożary, wycinanie drzew, zaśmiecanie plastikami oraz zanieczyszczanie powietrza.  Zmiany jakie powstają na ziemi w skutek zaniedbań człowieka oraz niewłaściwego działania, są zagrożeniem dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Uczniowie dowiedzieli się jak mogą zmienić sytuację planety na lepszą. Klasy młodsze uczyły się także śpiewać. Świętowanie przyniosło oczekiwany efekt : wiedzę o planecie i umiejętności, które pozwolą ją chronić teraz i w przyszłości.

 

Dyrektor

TOP