Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie

Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich informuje, że ze względu na wprowadzenie od 16.03.do 25.03.2020 roku zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19), szkoła i przedszkole przygotowały się na zdalne nauczanie:

– wszyscy nauczyciele szkoły i przedszkola mają kontakt za pośrednictwem internetu z uczniami i ich rodzicami w formie grup społecznościowych,

– w sposób zdalny nauczyciele realizują programy nauczania i podstawę programową oraz tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów,

– nauczyciele przede wszystkim utrwalają zdobyte wcześniej wiadomości, nowe wprowadzają tylko wtedy, kiedy jest to możliwe np.: (samodzielne przeczytanie nowej lektury czy tematu z historii, nie wprowadzamy tematów nowych, niezrozumiałych, chyba, że ich wyjaśnienie znajduje się na platformie edukacyjnej w formie filmików edukacyjnych prowadzonych przez osoby do tego upoważnione),

– nauczyciele w pracy zdalnej są zobowiązani uwzględnić różne potrzeby edukacyjne swoich dzieci i uczniów,

– nauczyciele mogą zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów poprzez przesyłanie zdjęć wykonanych zadań na grupie społecznościowej lub przesyłanie do nauczyciela drogą mailową prac uczniowskich,

– w kształceniu na odległość nie możemy zapominać o higienie pracy ( częstym odpoczynku, ćwiczeniach gimnastycznych, ruchu na świeżym powietrzu) oraz bezpieczeństwie w sieci ( stała kontrola sprzętu, montaż programu antywirusowego, hasło zabezpieczające),

– rodzice powinni wspierać, zachęcać i motywować dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, jednak należy pamiętać o częstych przerwach, częstych kontaktach z nauczycielem, jeżeli dziecko nie rozumie zadania, oraz dbanie o bezpieczeństwo w sieci.