Komunikat dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września 2020 roku na rok 2020/2021.

Komunikat dyrektora
Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich
dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola
od 1 września 2020 roku na rok 2020/2021.

 

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), przedszkole może przyjąć tylko 45 dzieci z 58 przyjętych. Dlatego do grup przyjmowane będą tylko dzieci obojga rodziców pracujących lub matek/ojców (pracujących) samotnie wychowujących dzieci i osoby niepełnosprawne (nie dotyczy 6-latków). Proszę do dnia 21 sierpnia br., dostarczyć zdalnie aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu. Liczy się data i godzina wpływu.

 

Dyrektor

Elżbieta Kwaśna