Nasz Patron

Procedury nadanie imienia Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich

Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. z  2017 r. poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)
 • Dz. U.2019.502

Założenia procedury:

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości,
 • promuje patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
 • tworzy własny ceremoniał.

 

Etapy pracy

 1. Etap przygotowawczy:
 • Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu ds. Nadania Imienia Szkole.
 • Opracowanie procedur i planu pracy nad nadaniem szkole imienia.
 • Poinformowanie rodziców o realizacji projektu Nadanie imienia szkole i możliwościach zgłaszania propozycji.
 • Zapoznanie uczniów z procedurą nadania imienia szkole.
 • Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia.
 • Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez: nauczycieli i pracowników szkoły,  uczniów,  rodziców.
 • Przeprowadzenie lekcji wychowawczych: W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być patronem szkoły?
 • Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości.
 • Głosowanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego – decyduje ilość uzyskanych głosów.
 • Gromadzenie przez uczniów materiałów poświęconych patronowi.
 • Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej patronowi.
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej dotyczącej nadania imienia szkole.
 • Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami).
 1. Wybór patrona
 • Opracowanie regulaminu i zasad wyboru patrona.
 • Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły
 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej kandydata na patrona.
 • Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.
 • Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru.
 • Wystosowanie pism do władz samorządowych, instytucji z prośbą o współpracę.

III. Popularyzacja patrona

 • Popularyzacja patrona na lekcjach wychowawczych.
 • Nawiązanie kontaktu i prowadzenie współpracy ze szkołami i instytucjami noszącymi to imię.
 • Organizacja wycieczek śladami patrona.
 • Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem.
 • Gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona.
 • Gromadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej całokształtu prac związanych z nadaniem imienia szkoły.
 • Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona.
 • Przedstawienie tematyczne związane z patronem.
 • Konkursy przedmiotowe związane z patronem (historyczny, literacki, matematyczny, plastyczny, sportowy…)
 1. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole
 • Ogłoszenie konkursu na projekt sztandaru szkoły.
 • Rozstrzygnięcie konkursu na sztandar szkoły.
 • Opracowanie ceremoniału szkolnego  z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona.
 • Wybór pocztu sztandarowego.
 • Przygotowanie części artystycznej na uroczystość nadania imienia szkole.
 • Wydanie okolicznościowego folderu promującego szkołę i jej patrona.
 • Wykonanie zaproszeń dla gości na uroczystość szkolną.
 • Urządzenie okolicznościowych wystaw i prac uczniowskich związanych z postacią patrona.
 • Zadbanie o uroczysty wystrój budynku szkoły i klas.
 1. Uroczystość nadania imienia
 • Msza Święta.
 • Uroczystość połączona z częścią artystyczną.
 • Poświęcenie sztandaru.