Organizacja pracy Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich

Organizacja pracy Zespołu Edukacyjnego

w Nowinach Wielkich

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.03.2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz Rozporządzenie MEN z 20.03.2020 roku zmieniające rozporządzenie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich podaje dla pracowników administracji i obsługi, nauczycieli, rodziców i uczniów organizację funkcjonowania szkoły i przedszkola w okresie od 25.03 do 10.04.2020 roku :

 

1) Sposób i tryb realizacji zadań :

– w okresie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku zadania szkoły i przedszkola realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

– treści podstawy programowej będą przekazywane uczniom i dzieciom z przedszkola na podstawie założonych przez nauczycieli w porozumieniu z rodzicami, grup społecznościowych,

– nauczyciele będą realizować tygodniowy rozkład zajęć, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym,

– zajęcia logopedyczne będą prowadzone indywidualne z uczniem czy dzieckiem za pomocą grup społecznościowych zgodnie z planem lekcji, od wtorku do piątku w  godzinach od 11.00 do 15.00

– pedagog szkolny ma obowiązek pełnić rolę terapeuty lub doradcy i świadczyć swoje usługi zdalnie, dlatego powinien podać uczniom i rodzicom swój tygodniowy rozkład zajęć i działać na grupie społecznościowej, codziennie od godziny 13.00 do 15.00

-nauczyciel wychowania fizycznego podaje uczniom ciekawe pomysły na zdrowy tryb życia i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej,

– nauczyciel biblioteki ma obowiązek realizować zadania w sposób zdalny, wykorzystując do tego materiały rekomendowane przez MEN ( platforma edukacyjna, www.epodręczniki.pl lub emitowane w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia ( słuchowiska, bajki, konkursy), codziennie od godziny 13.00 do 15.00

– nauczyciel świetlicy szkolnej przekazuje uczniom i rodzicom propozycje zabaw, zajęć ruchowych, konkursów, rebusów, gier i innych zajęć relaksacyjnych, które mogą być wykorzystywane w domu w czasie przerw od nauki, codziennie od godziny 13.00 do 15.00,

– zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne będą realizowane przez nauczycieli zdalnie w sposób indywidualny z uczniem,

– dzienniki lekcyjne i przedszkolne poza wpisem „zajęcia zawieszone” powinny mieć wpisane tematy lekcji i zajęć zrealizowanych zdalnie,

– nauczyciele mają obowiązek realizować za pomocą kształcenia na odległość, podstawę programową  z jednoczesnym wyjaśnieniem problemów, tłumaczeniem nowych zagadnień, udzielaniem uczniom porad czy odpowiedzi na pytania, traktując każdego ucznia w sposób indywidualny. Każdy nauczyciel przedmiotu może zadać tylko jedno zadanie do rozwiązania. Pozostałe mogą być propozycją. Ale dla sprawdzenia wiedzy może zadawać pytania i wymagać aby odpowiedzi były pisemne,

– nauczyciele oceniając prace uczniów mają obowiązek pamiętać o równomiernym obciążeniu uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, różnicowaniu zajęć, możliwościach psychofizycznych uczniów i podejmowanego przez nich wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

-nauczyciele mają obowiązek łączenia przemiennie kształcenia z użyciem  monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz brania pod uwagę ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

– nauczyciele szkoły i przedszkola mają obowiązek zmodyfikować programy nauczania i wychowania przedszkolnego  i dostosować do możliwości zdalnego kształcenia.

2) Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności oraz informowania uczniów i Rodziców o ich postępach i ocenach:

– nauczyciele za pomocą grup społecznościowych będą monitorować obecność uczniów oraz ich postępy. Zadawać zadania domowe, które uczniowie będą przesyłać nauczycielom do sprawdzenia. W ten sposób nauczyciele będą weryfikować ich wiedzę i umiejętności, korygować błędy oraz informować rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach.

3) Sposób monitorowania realizacji zadań szkoły  i przedszkola.

– nauczyciele szkoły i przedszkola mają obowiązek dokumentowania realizacji zadań szkoły w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć pozalekcyjnych, dziennikach świetlicy, logopedy, pedagoga i biblioteki szkolnej, poza wpisem ”zajęcia zawieszone” pojawić powinny się tematy zrealizowanych zajęć i lekcji. Z zebrań zespołów przedmiotowych i innych sporządzone powinny być protokoły,

– kontakt nauczycieli z Rodzicami uczniów za pomocą grup społecznościowych w telefonie,

– wypełnianie karty godzin online zrealizowanych w danym miesiącu.

4) Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w tym materiały w postaci elektronicznej z których uczniowie lub ich rodzice mogąc korzystać.

– podręczniki i ćwiczenia,

– telefony kontaktowe z założoną grupą społecznościowe,

– edukacyjne strony internetowe:

 • tvp.vad.pl od 9:00-13:00 w sekcji e – szkoła,
 • epodreczniki.pl „ Włącz Polskę”
 • portale edukacyjne Instytut Pamięci Narodowej
 • Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • cke.gov.pl
 • www.gov.pl/zdalnelekcje
 • www.men,gov.pl
 • www.gov.pl (web) edukacja lekcje z Internetu
 • Materiały emitowane w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
 • Zintegrowaną platformą edukacyjną https:/epodreczniki.pl/

 

5) Formy i terminy konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia:

 

Uczniowie i rodzice konsultują się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ich pracy, zgodnie z ustalonym od 10 lutego 2020 roku planem lekcji na Whatsapp-ie lub według zasad ustalonych z rodzicami i uczniami.

6) Przykłady dobrego funkcjonowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 • Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości poprzez e-mail, smsy) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.
 • Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie bez problemu obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie.

7) Obowiązki wychowawców klas.

w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób
z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

 

8) Obowiązki nauczycieli.

 1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach
  i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).

Warto pamiętać, że:

logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

 1. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
  i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane
  z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 2. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 3. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu
  w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

 

9) Obowiązki uczniów.

 1. Samodzielnie (np. przez Whatsapp) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt
  z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
  z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

10) Rodzice.

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

  11) Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.

Edukacja przedszkolna

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Nauczycielu

Utrzymuj kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatorów, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Największym wrogiem dziecka jest nuda, zatem poradź, zaproponuj, jakie można zastosować działania, by dziecko mogło przejawiać ukierunkowaną aktywność, sprzyjającą jego harmonijnemu rozwojowi. Zwróć uwagę na te obszary, w których podczas pracy z grupą zaobserwowałeś słabsze umiejętności dziecka. Zasugeruj pewne rozwiązania pamiętając, że rodzice mają także zazwyczaj obowiązki zawodowe.

Wykorzystaj w tym celu:

 1. stronę internetową przedszkola / szkoły;
 2. komunikatory, profile przedszkoli, szkół;
 3. kontakt telefoniczny, np. z wybranymi osobami z rady rodziców
 4. inne formy kontaktu (np. wywieszenie na drzwiach przedszkola zestawu możliwych do zrealizowania działań, zadań).

Możesz udostępnić rodzicom:

 1. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
 2. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabawy dzieci z jego grupy, adekwatną do realizowanego programu;
 3. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
 4. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.

Nie zapominaj, że podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym  jest zabawa.

Pamiętaj, że nie każdy rodzic musi mieć przygotowanie pedagogiczne – uwzględniaj to
w informacjach i przekazach do rodziców.

12) Pracownicy administracji pracują codziennie od 7:30 do 15:30 on-line.

13) Pracownicy gospodarczy pracują codziennie według ustalonego przez dyrektora harmonogramu bez możliwości kontaktu osobistego z innymi pracownikami.

14) Dyrektor pracuje codziennie w godzinach od 9:00-11:00 w szkole. Pozostałe godziny pracy realizowane są on-line.

Informacja

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1.  Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich, Nowiny Wielkie ul. Wiejska 26, 66-460 Witnica reprezentowany przez Dyrektora, [email protected]
 2.  Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: [email protected]
 3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 12.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.