Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich w dniach 17-21.10.2022r. brał udział w Ogólnopolskim Projekcie „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”.

Naszym celem było uświadomienie wszystkim dzieciom, jak ważnymi są osobami w naszej Placówce. Bo każdy z nich ma w sobie SUPERMOC, którą tylko trzeba odkryć!

Cała społeczność naszej szkoły i przedszkola pomagała w tworzeniu nieba pełnego Gwiazd z SuperMocami, Turbo-Rakiet, aby sięgać do Gwiazd oraz Skrzydeł SuperMocy.

Każdy z nas jest, jak Gwiazda – wyjątkowy i niepowtarzalny!

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy dobiegł końca, ale końca nie mają zasoby naszych Dzieci!!! Kto jeszcze z nami leci?

NIECH  M O C  BEDZIE z WAMI

      

Opis programu

 • Koncepcja i strategia Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.

Przyjęliśmy, że szkoła jest:

 • środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także  żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. W związku z tym jest miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
 1. Szkoła Promująca Zdrowie to:
 • Szkoła tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Szkoła umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie:

 • Fizyczne
 • Społeczne
 • Psychiczne
 • Duchowe

Nowa definicja szkoły promującej zdrowie

 • Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

III. Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia, w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
 • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
 • osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
 • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz osób ze społeczności lokalnej.
 1. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu uczniów i pracowników

Opracowano na podstawie:

Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska„ Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie”, „ Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole” oraz „Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie. Metody i narzędzia” Opracowanie zbiorowe pod redakcją Barbary Wojnarowskiej.