Tryb zgłaszania przez rodziców, uczniów na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki dla kl. I-III oraz zgłoszenia lub rezygnacji na zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich

Tryb zgłaszania przez rodziców, uczniów na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki dla kl. I-III oraz zgłoszenia lub rezygnacji na zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich

Ze względu na Rozporządzenie MEN z dnia 15.05.2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 15.05.2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS,MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna w porozumieniu z organem prowadzącym ustala się tryb zgłaszania przez rodziców uczniów na zajęcia w szkole podstawowej :

§1

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów kl. I-VIII rozpoczynają się w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich od 18 maja 2020 roku

§2

Zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów kl. I-III rozpoczynają się w szkole podstawowej od 25 maja 2020 roku

§3

Do szkoły będą przyjmowani uczniowie, których rodzice zgłaszają taką potrzebę.

§4

Zgłoszenia ucznia należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku . ( zał nr 1)

§5

Wypełniony druk zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-13:00, lub na adres e-miał : [email protected].

§6

W zgłoszeniu należy obowiązkowo podać godziny pobytu dziecka w szkole, chęć korzystania z obiadów oraz miejsce i nazwę zakładu pracy rodziców.

§7

W przypadku rezygnacji zajęć rewalidacyjnych stacjonarnych należy wypełnić druk ( zał. nr 2)

Załącznik nr 1

Zgłoszenie ucznia do szkoły na zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawcze w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich.

Ja……………………………………… pracująca w ………………………………………………. oraz

(Imię nazwisko matki prawnej opiekuni ) ( miejsce pracy i nazwa zakładu pracy)

……………………………………..……………..pracujący w…………………………………………………

(Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna) ( miejsce pracy i nazwa zakładu pracy)

zgłaszamy syna/ córkę………………………………………………urodzoną /ego ……………………………

(Imię i nazwisko ucznia ) (data urodzenia)

na …………………………………………………………………………………..…..w szkole podstawowej

(rodzaj zajęć )

w godzinach od ………………do………………… W takcie zajęć dziecko będzie / nie będzie korzystało z obiadów. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka.

………………………………………. ……………………………………………

Podpis matki/prawnego opiekuna podpis ojca / prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

Rezygnacja ze stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej

w Nowinach Wielkich

Ja …………………………………. matka/ ojciec ucznia kl…………………………………………..nie wyrażam

( imię i nazwisko dziecka )

zgody na realizację zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej ze względu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwracam się z prośbą o kontynuację powyższych zajęć w sposób zdalny, ( on-line)

……………………………………………

Podpis matki/ojca/ prawnego opiekuna