Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1/2022
Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich
z dnia 27.01.2022 roku

W sprawie : zmiany organizacji pracy szkoły w czasie epidemii w kraju.
Na podstawie: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.01.2022 r. w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID- 19 postanawia się :
§1
Ograniczyć w części funkcjonowanie szkoły podstawowej od 31.01.2022 roku do 27.02.2022 roku.
§2
Uczniowie klas I-IV od 31.01.2022 r. do 27.02.2022r. realizują obowiązek szkolny stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji.
§3
Uczniowie klas V – VIII od 31.01.2022 r do 27.02.2022 r. realizują obowiązek szkolny zdalnie, zgodnie z planem lekcji.
§4
Nauczanie zdalne odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik na odległość. (Teams, e – dziennik oraz w wyjątkowych sytuacjach np.: brak internetu Whats-App)
§5
od 31.01.2022 r. do 27.02.20202 r. w szkole czynna będzie świetlica szkolna dla uczniów klas I-IV, korzystających z nauki stacjonarnej.
§6
Świetlica będzie czynna codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 7:30-8:00 11:45-15:20,
wtorek 7:30-8:00 11:40-15:20,
środa 7:30-8:00 11:40-15:20,
czwartek 7:30-9:40 10:45-15:20,
piątek 8:00 -9:40, 10:45-15:20.
§7
Od 31.01 do 27.02.2022 roku klasy VIII będą czestniczyć w konsultacjach stacjonarnych w szkole z przedmiotów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty według planu :
Matematyka – czwartek 14:35,
j. polski – środa 14:35.
§8
Realizację zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.